Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Στη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας, συζητήθηκε θέμα με τίτλο “ Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας”.

Η Επιτροπή Καταγραφής Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσαμαδό Ιωάννη ως Πρόεδρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κρητσωτάκη Ιωάννη, τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας κ. Πασιαλή Βασίλειο και τον υπάλληλο κ. Κοκκίνη Θεόδωρο.

Συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 195/2019 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, με σκοπό την καταγραφή των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας, στην περιοχή Αυλώνα, στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 19 Δεκεμβρίου 2019, οπότε και συνέταξε Πρακτικό το οποίο έλαβε την ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας στην συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2020, αφού προηγήθηκε η παρουσίασή του στους Δημοτικούς Συμβούλους, από τον Αντιδήμαρχο Ερμιονίδας και Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Τσαμαδό Ιωάννη.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του κ. Σφυρή, πλην του ιδίου και του κ. Δρούζα Χρήστου, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέματος. Ο κ. Σφυρής αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος και ο κ. Δρούζας Χρήστος που παρέμεινε, ψήφισε υπέρ της εγκρίσεως του Πρακτικού.

Στο Πρακτικό διαπιστώνεται ότι κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία του κ. Σφυρή (2014-2019), υπήρξε απώλεια πλήθους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εργαλείων καθαριότητας, αξίας 8.852,08 €.

Από τα οχήματα που παρελήφθησαν (απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, επιβατικά), σχεδόν όλα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είχαν σοβαρές μηχανικές βλάβες και έχρηζαν ανάγκης άμεσου service, ενώ τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ. Όλα τα μηχανήματα έργου (πλην ενός), ήταν ακινητοποιημένα με σοβαρές μηχανικές βλάβες.

Το ποσό που δαπανήθηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή στους 4 πρώτους μήνες της θητείας της για την επισκευή των ανωτέρω οχημάτων και μηχανημάτων έργου (τα οποία βέβαια χρειάζονται επιπλέον επισκευές), ανέρχεται στις 37.611,13 €.

Λόγω της σοβαρότητας των παραπάνω διαπιστώσεων και της απώλειας δημόσιας περιουσίας, το Πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και πειθαρχικά παραπτώματα.

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Ερμιονίδας

Παρακάτω ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης

Στο Κρανίδι, σήμερα, την 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στο μισθωμένο χώρο από το Δήμο Ερμιονίδας στο Κρανίδι , στον οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή καταγραφής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αυτή ορίστηκε από την υπ΄αριθμ. 195/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από την υπ’αρ. 9967 /16-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Τσαμαδού , που επιδόθηκε σε καθένα μέλλος. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα ( 4 ) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Τσαμαδός Ιωάννης

Κρητσωτάκης Ιωάννης

Πασιαλής Βασίλειος

Κοκκίνης Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε τα έξης :

1. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 10767/26-08-2014 πρακτικό παράδοσης από τον πρώην Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δ. Καμιζή , παρεδόθησαν στην Δημοτική Αρχή του κ. Δ. Σφυρή τα κάτωθι εργαλεία τα οποία δεν ευρέθησαν , ούτε πρωτόκολλο καταστροφής για κάποιο από αυτά υπήρχε:

– 1 Χορτοκοπτικό Κ. Διδύμων

– 1 Χορτοκοπτικό Κ. Ηλιοκάστρου

– 3 Χορτοκοπτικά αποθήκες Δήμου

– 1 Βlack & dekker ρεύματος φωρτιζόμενο

– 1 Ηλεκτρικό κομπρεσέρ αποθήκες Δήμου

– 3 Βενζινοπρίονα αποθήκες Δήμου

– 1 Βενζινοπρίονο Κ. Διδύμων

– 1 Φισερό Βενζιν. Αποθήκες Δήμου

– 1 Θαμνοκοπτικό Ηλεκ. Αποθήκες Δήμου

– 2 Σκάλες μεγάλες αποθήκες Δήμου

– 1 Σκάλα μικρή αποθήκες Δήμου

– 30 Πυροσβεστήρες οχημάτων αποθήκες Δήμου

– 2 Γρασαδόρους αποθήκες Δήμου

– 1 Σετ διάφορα εργαλεία τσιμπίδα κλειδιά αποθήκες Δήμου

Κατά την απογραφή που έγινε στις αποθήκες του δήμου Ερμιονίδας στις 02/09/2019 από τον Αντιδήμαρχο κ. Ι. Τσαμαδό , κ. Πασιαλή Βασίλειο Προϊστάμενο της υπηρεσίας περιβάλλοντος και καθαριότητας και τον κ. Κοκκίνη Θεόδωρο οδηγό βρέθηκαν τα εξής :

– 1 Φυσερό εκτός λειτουργίας

– 1 Χορτοκοπτικό HUSBARNA εκτός λειτουργίας

– 1 Ηλεκτροκόληση

– 1 Κονταροπρίονο εκτός λειτουργίας το οποίο επισκευάστηκε

– 1 Τροχός

– 1 Τρυπάνι κρουστικό λειτουργούσε

– 1 Τριβείο λειτουργούσε

– 1 Πλάνη λειτουργούσε

– 1 Εργαλειοθήκη χωρίς εργαλεία

– 2 Τσάπες

– 1 Λοστός

– 1 Κόφτης ψαλίδι

– 1 Κοντάρι

– 1 Σετ πατάκια αυτ/του

– 1 Γρύλος

– 1 καθρέφτης Παραβολικός

– Γράσο

– Γαλότσες

– Κράνη

– Γάντια

Στην Κ. Ερμιόνης

– 1 Χορτοκοπτικό εκτός λειτουργίας

– 1 Βενζινοπρίονο εκτός λειτουργίας

– 1 Φυσερό εκτός λειτουργίας

Μετά την δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής ο Πρόεδρος κ. Ι. Τσαμαδός Αντιδήμαρχος ζήτησε από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας να του προσκομίσουν όλα τα παραστατικά αγοράς εργαλείων που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή .

Τα εργαλεία που προκύπτουν από τα παραστατικά προμηθειών ότι αγοράστηκαν και για τα οποία δεν υπήρχε πρωτόκολλο καταστροφής είναι τα εξής :

– Βενζινοκινητήρας ROBIN EXI 70 HP 6H αξίας 272,80ευρώ

– Αντλία Λυμάτων DG100/2.2’ αξίας 284,99ευρώ

– Μπετονιέρα ¾ 250 λιτ αξίας 632,40ευρώ

– Δράπανο 12v AUTO SELECT PS122KB αξίας 119,80ευρώ

– Αεροσυμπιεστής 24λτ 2ΗΡ ΜΟΝΟΜ αξίας 108,99ευρώ

– Θερμοκοπτικό πλευρικό ΗΥΑ 153Ρ αξίας 452,65ευρώ

– Θαμνοκοπτυκό ΗVA 553RS αξίας 565,80ευρώ

– Αλυσοπρίονο H V A 555 με λάμα & αλυσίδα αξίας 701,10ευρώ

– Ψαλίδι μπορ. Βενζ. 122-123hc 60 αξίας 299,90ευρώ

– Φυσητήρας Βενζ HYA 125B αξίας 270,60ευρώ

– Δεξαμενή 16.000λτ αξίας 2.300,00ευρώ

– GLB 18-2 Li Plus κρουστικό δραπ/δο Bosch αξίας 302,45ευρώ

– Πιστολέτο sds 3k Λαβή d25 αξίας 377,00ευρώ

– Φορτιστής Tourihgi 18 230 12-24y αξίας 132,00ευρώ

– Υποβρύχιο Μοτέρ 2ΗΡ 11,5 ΚW αξίας 252,00ευρώ

– Σώμα υποβρύχιας αντλίας αξίας 342,72ευρώ

– Σκάλα αλουμινίου 30/12 διπλή 212-2xl αξίας 200,01ευρώ

– Σκάλα αλουμινίου 30/12 διπλή αξίας 295,00ευρώ

– Δραπανοκατσάβιδο GSR 1 Li 6AH αξίας 346,86ευρώ

– Αντλ/κο συγκ. LONCIN αξίας 180,01ευρώ

– Αντλία υποβρ. DOMO αξίας 415,00ευρώ

Επίσης προκύπτει από τα παραστατικά ότι αγοράστηκαν δεκάδες σκούπες – φαράσια –σαρώστρες- τσάπες – φτυάρια – δικράνια τα οποία και δεν ευρέθησαν

Παρατήρηση

Κατά την 2η συνεδρίαση της επιτροπής αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής ότι έλλειπε μια μπετονιέρα .

Την επόμενη ημέρα η μπετονιέρα βρέθηκε πάνω στην καρότσα ημιφορτηγού αυτοκινήτου που ανήκει στην ΔΕΥΑΡ στα Δίδυμα .

Μετά από έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο Δημοτικός σύμβουλος κ Π. Αποστόλου τοποθέτησε την μπετονιέρα εκεί .

Υπάρχει ενυπόγραφη αναφορά του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΕΡ κ. Ι. Κοτσαρά που χειρίζεται το ανωτέρω ημιφορτηγό .

Η μπετονιέρα παρεδόθη στις αποθήκες του Δήμου και δεν λειτουργούσε είχε κομμένο μοτέρ .

Μετά από τον έλεγχο που έγινε, τα οχήματα του Δήμου Ερμιονίδας παρελήφθησαν στην εξής κατάσταση :

Α) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

1) ΚΗΟ 9718 MERCEDESΑπορριμματοφόρο

Παρελήφθη με βλάβη στην υπερκατασκευή (μαρκούτσια υδραυλικών) και με κομμένο τον σταυρό του άξονα. Δεν είχε άδεια κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σε ισχύ. (Είχε προγραμματιστεί από την Υπηρεσία να περάσει ΚΤΕΟ στις 10/08/2019 και δεν πέρασε με εντολή του πρώην Δημάρχου κ. Σφυρή).

Επισκευάστηκε στο συνεργείο του Β. Νάκη στις 19/11/2019 πέρασε ΚΤΕΟ, πήρε άδεια κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί κανονικά.

2) ΚΗΟ 9736MERCEDESΑνατρεπόμενο Φορτηγό

Παρελήφθη με πρόβλημα στα φρένα του. Δεν είχε άδεια κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σε ισχύ από το 2016. Επισκευάστηκε στο συνεργείο του Γ. Τζανή. Στις 19/11/2019 πέρασε ΚΤΕΟ, πήρε άδεια κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί κανονικά.

3) ΚΗΙ 9174MITSUBISHIΑπορριμματοφόρο μικρό

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/11/2019. Κυκλοφορεί κανονικά.

4) ΚΗΙ 9172 IVECO Απορριμματοφόρο

Παρελήφθη με σοβαρό πρόβλημα στην μηχανή και διαλυμένο σασμάν. Μεταφέρθηκε με γερανό στο συνεργείο Ε. Κωτσιόπουλου στο Άργος. Είχε πρόβλημα η υπερκατασκευή (Σκάφη συλλογής υγρών). Επισκευάστηκε στο συνεργείο Ε. Κωτσιόπουλου. Έχει δοθεί προσφορά από το συνεργείο Β. Νάκη για την επισκευή της υπερκατασκευής μόλις εξασφαλιστεί το σχετικό κονδύλι από την Οικονομική Υπηρεσία. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.

5)ΚΗΙ 9166IVECO Απορριμματοφόρο

Παρελήφθη ακινητοποιημένο με σοβαρό πρόβλημα στον κινητήρα και στην υπερκατασκευή. Μεταφέρθηκε με γερανό στο συνεργείο Ε. Κωτσιόπουλου στο Άργος όπου επισκευάστηκε στην μηχανή και κατόπιν οδικώς στο συνεργείο Καούση στην Αθήνα όπου επισκευάστηκε η υπερκατασκευή. Το ΚΤΕΟ ήταν σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.

6)ΚΗΗ8772IVECO Απορριμματοφόρο

Παρελήφθη ακινητοποιημένο χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς πινακίδες από τον 5/2019. Εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, πέρασε ΚΤΕΟ, πήρε πινακίδες στις 22/11/2019.Κυκλοφορεί κανονικά.

7) ΚΗΙ 9189 DAF Απορριμματοφόρο

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.

Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

1) ΚΗΙ 3927 HONDA Επιβατικό

Παρελήφθη με πρόβλημα στα φρένα, διαλυμένα αμορτισέρ. Έλειπαν οι ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. Είχε σπασμένο δεξιό καθρέφτη και δεξιό οπίσθιο φως. Επισκευάστηκε και έγινε γενικό serviceστο συνεργείο Δ. Δήμιζα. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/09/2019. Κυκλοφορεί κανονικά.

2) ΚΗΙ 9193 AUDI Επιβατικό

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έγινε γενικό service στο συνεργείο Θ. Χαλκίδη. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ από το 2016. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/09/2019.Κυκλοφορεί κανονικά.

3) ΚΗΙ 3921 HUNDAIΕπιβατικό

Παρελήφθη με πολλά προβλήματα μηχανικά και με πρόβλημα στον δίσκο – πλατό. Είχε γίνει γενική επισκευή πριν παραληφθεί στο συνεργείο Ε. Μήτσου. Επισκευάστηκε με δωρεά στο συνεργείο Ν. Παλαιολόγου . Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Πέρασε ΚΤΕΟ στις 16/09/2019. Κυκλοφορεί κανονικά.

4) ΚΗΙ 9165 ISUZU Ημιφορτηγό

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Έλειπε η ρεζέρβα. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.

5)ΚΗΙ 9168ISUZUΗμιφορτηγό

Παρελήφθη ακινητοποιημένο με βλάβη στο δίσκο – πλατό – βολάν. Έλειπε η μπαταρία. Έλειπε η ρεζέρβα. Είχε σπασμένο παρμπρίζ. Δεν λειτουργούσαν τα φώτα του. Είχε σπασμένο το πίσω φως στοπ της καμπίνας με αποτέλεσμα να μπαίνουν νερά στην καμπίνα. Είχε γίνει στο αυτοκίνητο επισκευή μετά από σύγκρουση και επισκευή στη μηχανή στο συνεργείο Ε. Μήτσου σύμφωνα με τα παραστατικά. Επισκευάστηκε στο συνεργείο Γ. Δημαράκη. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Δεν μπορεί να περάσει ΚΤΕΟ αν δεν γίνει αλλαγή στο παρμπρίζ. Έχει παραγγελθεί το παρμπρίζ αλλά υπάρχει έλλειψη στην εταιρεία. Δεν κυκλοφορεί.

6) ΚΗΙ 9167ISUZUΗμιφορτηγό

Παρελήφθη με πρόβλημα στην μηχανή ακινητοποιημένο και με σπασμένο κλειδί. Επισκευάστηκε μηχανικά στο συνεργείο Δ. Δήμιζα. Επισκευάστηκε το immobilizerκαι κατασκευάστηκαν καινούρια κλειδιά από τον Π. Κοτταρά. Λείπει η ρεζέρβα. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Δεν είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ από τις 15/06/2019. Πέρασε ΚΤΕΟ. Κυκλοφορεί κανονικά.

7) ΚΗΟ 9795 TOYOTAΗμιφορτηγό

Παρελήφθη σε σχετικά καλή κατάσταση μηχανικά. Είχε σπασμένο το δεξί φλας. Χρήζει φανοποιΐας. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Έλειπε η ρεζέρβα. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.

8) ΚΗΙ 3928 TOYOTAΗμιφορτηγό

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.

9) ΚΗΙ 3929TOYOTAΗμιφορτηγό

Παρελήφθη ακινητοποιημένο στο συνεργείο Δ. Δήμιζα με καμένη μηχανή. Έλειπε η ρεζέρβα.Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Επισκευάστηκε και κυκλοφορεί κανονικά.

10) ΚΗΙ 3930 TOYOTAΗμιφορτηγό

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση μηχανικά. Έλειπε η ρεζέρβα. Χρήζει φανοποιΐας. Έχει ανάγκη αλλαγής ελαστικών. Είχε ΚΤΕΟ σε ισχύ.

11) ΚΗΙ 5401 CITROENΚλούβα

Παρελήφθη μετά από εγκατάλειψη 5 ετών στο συνεργείο Κωσταλάμπρου στο Άργος μετά από γενική επισκευή. Έχει ΚΤΕΟ σε ισχύ. Κυκλοφορεί κανονικά.

Να σημειωθεί ότι δαπανήθηκαν από τον Δήμο Ερμιονίδας κατά το έτος 2017, 18.466,53 € και κατά το έτος 2018, 13.565,51 € σύμφωνα μετά παραστατικά της οικονομικής υπηρεσίας, για επισκευές των ανωτέρω ημιφορτηγών – επιβατικών στο συνεργείο του Ε. Μήτσου. Η κατάσταση που ευρέθησαν τα αυτοκίνητα δεν δικαιολογεί τις ανωτέρω επισκευές.

Γ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

1) ΜΕ 81797 Σάρωθρο (JOHSTON)

Παρελήφθη ακινητοποιημένο και λεηλατημένο. Δεν επισκευάζεται. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή.

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο 2ο Πρακτικό .

2) ΜΕ 47163 Πολυμηχάνημα RAM

Παρελήφθη εγκαταλειμμένο στο συνεργείο Β. Νάκη. Δεν επισκευάζεται. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή.

3) ΜΕ 81882 Πολυμηχάνημα JCB

Παρελήφθη ακινητοποιημένο με καμένη μηχανή διαλυμένη μίζα στο συνεργείο Γ. Τζανή. Είχε σπασμένο το τζάμι της δεξιάς πόρτας της καμπίνας. Επισκευάστηκε στο συνεργείο Γ. Τζανή. Κυκλοφορεί κανονικά.

4) ΜΕ 85087 Ισοπεδωτής KOMATSU

Παρελήφθη ακινητοποιημένο με βλάβη στο ριπερ στο συνεργείο Γ. Τζανή. Μεταφέρθηκε στο συνεργείο Β. Νάκη. Επισκευάστηκε στο συνεργείο Β. Νάκη. Κυκλοφορεί κανονικά.

5) ΜΕ 104370 Ανυψωτικό NISSAN

Παρελήφθη σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορεί κανονικά.

Δ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

1) ΚΗΟ 9735 MERCEDES Πλυντήριο κάδων

Παρελήφθη ακινητοποιημένο και λεηλατημένο. Δεν επισκευάζεται η υπερκατασκευή. Δεν έχει ελεγχθεί μηχανικά. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή.

2) ΚΗΙ 5402 VOLVO Τράκτορας

Παρελήφθη ακινητοποιημένο χωρίς το βυτίο. Το βυτίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός Κρανιδίου και χρησιμοποιείται από την ΔΕΥΑΕΡ ως δεξαμενή. Στις 31/08/2014 παρεδόθη σε λειτουργία από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή. Δεν έχει ελεγχθεί μηχανικά.

3) ΚΗΟ 9727 MAGIRUSΑπορριμματοφόρο

Παρελήφθη εγκαταλειμμένο και χωρίς κινητήρα. Παρεδόθη με τον κινητήρα στην θέση του από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή. Χρήζει απόσυρσης.

4) ΚΗΟ9726 MERCEDESΑπορριμματοφόρο

Παρελήφθη εγκαταλειμμένο. Χρήζει απόσυρσης.

5) MERCEDESΧωρίς Πινακίδες.

Παρελήφθη εγκαταλειμμένο. Χρήζει απόσυρσης.

6) ΚΗΟ 9779 MERCEDESΦορτηγό

Παρελήφθη εγκαταλειμμένο. Λειτουργού σε από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Καμιζή. Χρήζει απόσυρσης.

Ε) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

– Παρελήφθη ένα σε λειτουργία. Το έφερε το ΚΗΟ 9165 ISUZU Ημιφορτηγό.

– Παρελήφθη ένα με βλάβη στον κινητήρα. Βρισκόταν στις αποθήκες του Δήμου.

– Το τρίτο πυροσβεστικό συγκρότημα δεν υπήρχε στο χώρο των αποθηκών στις 02/09/2019 που έγινε η παραλαβή.

Στην 2η συνεδρίαση της επιτροπής ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε στα μέλη ότι λείπει το συγκεκριμένο πυροσβεστικό συγκρότημα. Αναφέρθηκε από τον κ. Σφυρή ότι βρισκόταν στο συνεργείο Βλάχου στην Ερμιόνη ύστερα από πληροφορίες που είχε από τον πρώην Αντιδήμαρχο του κ. Ντούβαλη. Το αναζητήσαμε στο συνεργείο του κ. Βλάχου αλλά δεν το βρήκαμε. Εντοπίστηκε ύστερα από πληροφορίες που είχαμε στην αυλή της οικίας του κ. Καλλίνη στο Ηλιόκαστρο όπου λειτουργεί κάποιο συνεργείο. Δεν μπορέσαμε να το παραλάβουμε γιατί ήταν κλειδωμένη η πόρτα. Τελικώς στις 10/12/2019 εντοπίστηκε στο συνεργείο Βλάχου με αλλαγμένο κινητήρα από όπου και το παραλάβαμε.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η γραμματέας της επιτροπής

Τσαμαδός Ιωάννης Αικ. Ελευθερίου

Κρητσωτάκης Ιωάννης

Πασιαλής Βασίλειος

Κοκκίνης Θεόδωρος

Σε ήρεμο κλίμα συζητήθηκε αίτημα κατοίκων της Ερμιονίδας που είχε συγκεντρώσει 498 υπογραφές στο Δημοτικό Συμβουλίου Δήμου Ερμιονίδας για τους πρόσφυγες 

Η συζήτησε έδωσε ειδήσεις από την πλευρά του Δημάρχου κ. Γιάννη Γεωργόπουλου καθώς ανέφερε οτι υπάρχει και δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα(εντός κωμόπολης) που διαπραγματεύεται την συνεργασία μέ την Ύπατη Αρμοστεία για φιλοξενία προσφύγων .
Στο σημείο αυτό δηλώθηκε οτι η εγκατάσταση περαιτέρω προσφύγων στο Δήμο Ερμιονίδας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά με επικεφαλής τον ίδιο.Σε αυτό συμφωνήσαν όλοι.

Στη συζήτηση μεταξύ των αιρετών συνοψίζοντας έδειξε τα παρακάτω .
-Υπάρχει προβληματισμός
-Προσπάθεια οι πρόσφυγες να είναι από τη Συρία.
– Επισημάνθηκε ότι η Ερμιονίδα των 12-13000 κατοίκων των πολύ φτωχών υποδομών να φιλοξενεί 500 άτομα και η περιοχή της Αργοναυπλίας (60000 κάτοικοι) κανένα;
-Η ανάθεση φιλοξενίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ,και όχι σε δημόσιους χώρους παρακάμπτει το Δήμο από οποιαδήποτε διαδικασία συναίνεσης ή μη ,(στην ουσία δεν ερωτάται καν ).
– Θα γίνουν ενέργειες από το Δήμο ώστε οι υπηρεσίες να εξετάσουν την επάρκεια του ξενοδοχείου να φιλοξενεί πρόσφυγες .(αυτό πού ήδη φιλοξενεί)
Τους πολίτες εκπροσώπησαν στη σύντομη παρέμβαση του ο κ.Αγγελος Αθανασίου και ο κ.Λούμης 
Στην αίθουσα παραβρέθηκαν και 25 πολίτες από όσους είχαν υπογράψει το ψήφισμα.
Η ουσία ειναι το θέμα να μην διχάσει την κοινωνία της Ερμιονίδας,,(όπως σωστά επεσήμανε η κ.Γιαννικοπούλου-Λούμη,) με την αναφορά της στις “διαμάχες” που παρατηρούνται στα κοινωνικά δίκτυα.

πηγη

argolidatv.gr

Αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων μας,
αν δεν πάρουν θέση όλοι οι πολιτικοί,
με ειλικρίνεια.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, κομποστοποίησης και γενικότερα απορριμμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε, αν οι πολιτικοί δεν πάρουν δημόσια θέση για τη χρησιμότητα μας ή μη.

Κυρίες, Κύριοι,

Αν είμαστε χρήσιμοι, γιατί προσφέρουμε λύση σε αυτή την μεταβατική περίοδο, στηρίξτε μας, και μην προσπαθείτε πίσω από την πλάτη μας να λέτε και να κάνετε άλλα ή άθελα σας να εξυπηρετείτε τα παιχνίδια αυτών που προσπαθούν να μας εκβιάσουν.

Αν δεν χρειαζόμαστε, ΑΦΗΣΤΕ!!! μας να κλείσουμε τις μονάδες μας.

Σχεδόν από ενάμιση χρόνο πριν, έχουμε στείλει έγγραφα, ακόμα και εξώδικα σε υπηρεσίες και πολιτικούς, με κοινοποιήσεις στους εισαγγελείς και ζητάμε το αυτονόητο.

“ Ή θα μας αφήσετε να κλείσουμε ή θα μας προστατέψετε να δουλέψουμε σωστά.”

Δυστυχώς όμως η ανεπάρκεια ορισμένων, η διπλοπρόσωπη αντιμετώπιση και η αποφυγή με κάθε τρόπο των ευθυνών τους, ανασύρει καθετί παλιό, που όμως έχει κριθεί ακόμα και στα δικαστήρια, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ακόμα και ανακρίβειες, και οι δημοσιογράφοι χωρίς να έχουν καν την δική μας άποψη, μεταφέρουν τις δηλώσεις ή τις πηγές, γράφοντας ό,τι τους λένε, χωρίς να τα διασταυρώνουν, χωρίς να είναι ολοκληρωμένα αυτά που τους λένε, με την απαραίτητη βέβαια υπερβολή που “πουλάει”, ώστε σπιλώνονται προσωπικότητες, σπιλώνονται επαγγελματίες.

Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που πρέπει να τρέχουμε, να προλάβουμε να σώσουμε όσο το δυνατόν την περιουσία μας και την κατάσταση που έχει προκληθεί στο περιβάλλον, μετά από την, όχι τυχαία, αλλά αντιθέτως προφανή κίνηση δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις μας σε βάρος των επιχειρήσεων του ομίλου μας, είμαι υποχρεωμένος και την δήλωση αυτή να κάνω και να απευθυνθώ πλέον σε ανώτατο επίπεδο της πολιτικής και των Υπουργείων. Είμαι υποχρεωμένος, τώρα να ζητήσω ειλικρινή και ξεκάθαρη θέση. Αν πάρουμε την απαραίτητη στήριξη και υπάρχει πραγματική συνεργασία με τους Δήμους, τις υπηρεσίες και την Περιφέρεια  θα συνεχίσουμε την λειτουργία μας μέχρι την οριστική ανάληψη της ευθύνης από την ολοκληρωμένη διαχείριση που προωθείται από την Περιφέρεια. Έτσι τότε να συνεχίσουμε καθαρά και μόνο με την ανακύκλωση. Διαφορετικά θα ζητήσω να μας επιτρέψουν να κλείσουμε όλες τις μονάδες μας και να σταματήσουμε τη συνεργασία με τους Δήμους ανά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες και Αρχές που θα υποστούν αναγκαστικά τις δυσμενείς συνέπειες από την έλλειψη αποτελεσματικής λύσης ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

Για τον Όμιλο Εταιρειών Παναγιώτη & Δημήτρη Ραψωματιώτη,
Ραψωματιώτης Δημήτρης

Κρανίδι 07/01/2020

Διανύουμε τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς και αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις και ιδέες, μαζί με τις ευχές μου για μία δημιουργική και ειρηνική χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη ελπίδα, γεμάτη με προκλήσεις, τόσο στο σύνολό της Ελληνικής κοινωνίας όσο και στην τοπική κοινωνία της Ερμιονίδας.
Η πρώτη πρόκληση αφορά στην πατρίδα μας που πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια το ζητούμενο είναι η εξασφάλιση της ειρήνης μαζί με τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο με πολλές γεωπολιτικές διεκδικήσεις, αλλά και με διαμόρφωση νέων διακρατικών συμμαχιών. Απαραίτητες για την σωστή χάραξη εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες θα μας επηρεάζουν για τα επόμενα χρόνια.
Το ζητούμενο είναι η χάραξη μια ουσιαστικής εθνικής στρατηγικής τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον Ελληνισμό και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν οι απειλές, αλλά και να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που θα εγγυηθούν την συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης. Με παράλληλη στήριξη μεταρρυθμίσεων που θα καταστήσουν την Ελλάδα μία «ισχυρή χώρα».
Μία εθνική στρατηγική όχι μονο διακηρύξεων, αλλά και ουσιαστικών πράξεων και για την υλοποίηση απαιτούνται πρωτοβουλίες για να αναζητηθεί ένα εντικειμενικό «εμείς» στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής. Οι πολίτες είναι ώριμοι να ακούσουν σημαντικές θέσεις – πρωτοβουλίες που θα υπηρετούν την χάραξη εθνικής στρατηγικής.
Η δεύτερη πρόκληση, είναι η διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο κυρίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο τοπικό κοινωνικό κράτος, μία ξεκάθαρη κοινωνική πολιτική που θα ξεφύγει από την απλή λογική της έκτακτης βοήθειας των κάθε είδος και μορφής επιδομάτων, την απλή στήριξη των εθελοντικών δράσεων κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης.
Το ζητούμενο είναι να καταχωρηθούν στην σύγχρονη κοινωνία μας τα κοινωνικά δικαιώματα που απορρέουν από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη μεταβιομηχανική κοινωνία μας. Μία κοινωνική Ελληνική πραγματικότητα που πέρασε μία δεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση και έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που απορρέουν από τις συνθήκες που επικρατούν στον σημερινό κόσμο μας (πχ προσφυγική κρίση κλπ).
Απαιτείται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σύγχρονες κοινωνικές δομές – υπηρεσίες που θα έχουν δυνατότητα χάραξης μιας οργανωμένης επιστημονικής κοινωνικής παρέμβασης εκεί που είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Για να παίξει αυτή η διαδικασία πρωταγωνιστικό ρόλο απαιτείται να έχει ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοόικησης, μία σύγχρονη αποκεντρωμένη κοινωνική υηρεσία που θα υπηρετεί τους ανθρώπους και τις ανάγκες του.
Φυσικά για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός απαιτούνται να υπάρχει σχέδιο, πόροι – χρηματοδοτήσεις και φυσικά κατάλληλο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Διεκδικούμε ένα σύγχρονο, κοινωνικό, αποκεντρωμένο, τοπικό κράτος με σύγχρονες υπηρεσίες για να διασφαλιστούν τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και αυτό με την σειρά θα εγγυηθεί την παράλληλη αναπτυξιακή πορεία ενός τόπου.
Η τρίτη πρόκληση είναι για το Δήμο μας, ο Δήμος Ερμιονίδα να ξεκινήσει μία ολοκληρωμένη προσπάθεια να σχεδιαστούν και να ολοκληρωθούν σημαντικά έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εμείς τόσο σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης, δίνουμε μία υπόσχεση ότι θα δουλέψουμε με όλες τις δυνάμεις για να συμβάλλουμε σε αυτή την συλλογική προσπάθεια χωρίς φυσικά να ακυρώνουμε το θεσμικό μας ρόλο ως δημοτική παράταξη της μειοψηφίας να ελέγχουμε την άσκηση της δημοτικής εξουσίας και ταυτόχρονα να καταθέτουμε επικοδομητικές προτάσεις προς την επίτευξη – εκτέλεση ενός σημαντικού δημοτικού έργου προς όφελος των δημοτών μας. Όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου μας είναι ανοικτά και τα επόμενα δημοτικά συμβούλια θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, θα είναι γεμάτα προκλήσεις για όλους μας, για το ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της δημοτικής δράσης, πως θα αντιμετωπιστούν μακροχρόνια προβλήματα που κρατούν το Δήμο μας δεσμευμένο, καθηλωμένο σεε μία απλή διαχειριστική λογική, χωρίς να αξιοποιεί σημαντικές χρηματοδοτήσεις, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Κεντρική διοίκηση.
Καλή χρονιά σε όλους, με ελπίδα, με δημιουργικότητα και να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ

ΑΝΕΚ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΝΙΑ 10/01/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω καθυστερημένου κατάπλου του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ στο λιμένα του Πειραιά εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, το δρομολόγιο σήμερα 10/01/2020 από Πειραιά πρός ΜήλοΣαντορίνη-Ανάφη-Ηράκλειο-Σητεία-Κάσο-Κάρπαθο-Διαφάνι-Χάλκη-Ρόδο καθώς και η επιστροφή στις 12/01/2020 από Ρόδο αναμένεται να εκτελεστούν ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/01/2020 ΑΝ.09:00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ– ΜΗΛΟΣ (ΑΦ.14:10 –ΑΝ.14:30) -ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΑΦ.18:15 – ΑΝ.19:15) – ΑΝΑΦΗ (ΑΦ.20:55 – ΑΝ.21:10) –ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/01/2020 (ΑΦ.01:15 –ΑΝ.02:15) – ΣΗΤΕΙΑ (ΑΦ.05:25 – ΑΝ.05:45) – ΚΑΣΟΣ (ΑΦ.08:25 – ΑΝ.08:45) – ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΑΦ.10:15 – ΑΝ.10:55) – ΔΙΑΦΑΝΙ (ΑΦ.11:55 –ΑΝ.12:10) – ΧΑΛΚΗ ( ΑΦ.14:15 – ΑΝ.14:30) – ΡΟΔΟΣ ΑΦ.16:35

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/01/2020 ΑΝ.18:00 ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ (ΑΦ.20:05 – ΑΝ.20:20) – ΔΙΑΦΑΝΙ (ΑΦ.22:25–ΑΝ.22:40) – ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΑΦ.23:40 – 13/01/2020 ΑΝ.00:20) – ΚΑΣΟΣ (ΑΦ.01:50 – ΑΝ.02:10) – ΣΗΤΕΙΑ (ΑΦ.04:50 – ΑΝ.05:10) – ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΦ.08:20 – ΑΝ. 09:20) – ΑΝΑΦΗ (ΑΦ.13:25 –ΑΝ.13:40) – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΑΦ.15:20 – ΑΝ.16:20) – ΜΗΛΟΣ (ΑΦ.20:05 –ΑΝ.20:25) – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14/01/2020 ΑΦ.01:30

Το πλοίο θα επανέλθει στα εγκεκριμένα δρομολόγια του από την Τρίτη 14/01/2020.